ALV en Notulen

Home » ALV en Notulen

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is de jaarlijkse vergadering van de DVK. Op deze vergadering zijn alle leden welkom en hebben zij stemrecht tijdens de ALV. Tijdens de jaarvergadering bespreken we het gevoerde en het te voeren beleid dat wordt uitgevoerd door het bestuur.

Onderwerpen die tijdens de de vergadering aan bod (kunnen) komen zijn:

  • Een jaarverslag van de vereniging en de competities;
  • Een financieel verslag;
  • Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden;
  • Het benoemen van nieuwe bestuursleden;
  • Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies;
  • Het behandelen van moties en ingediende stukken;
  • Wijzigingen van reglementen;
  • Wijzigingen van de statuten.

Ieder lid kan voorafgaand aan de vergadering stukken indienen die hij/zij besproken wil hebben tijdens de ALV. Bij iedere aankondiging vermeld het bestuur hoe en wanneer deze ingediende stukken uiterlijk ingediend dienen te worden om in aanmerking te komen voor behandeling tijdens de volgende ALV.

Tijdens de vergadering worden de notulen opgesteld. Het concept van deze notulen wordt zo snel mogelijk na de vergadering gedeeld via de website. In de eerstvolgende ALV wordt dit concept besproken met de leden en bij akkoord door de vergadering definitief gemaakt.

Eerstvolgende ALV

De datum voor de eerstvolgende ALV is nog niet bekend. Zodra deze datum bekend is zal het bestuur dit hier vermelden en de captains van de teams op de hoogte stellen via Teambeheer.

Volmacht

Ieder lid binnen de DVK heeft stemrecht tijdens de ALV. Wanneer je dit stemrecht wilt gebruiken maar niet in staat bent om zelf de vergadering bij te wonen kun je een ander lid machtigen om in jouw naam te stemmen.

Dit doe je door een volmacht te ondertekenen. In deze volmacht geef je een ander lid - waarvan je in de volmacht aangeeft wie dat is - jouw stemrecht. Deze persoon heeft tijdens de vergadering dus een dubbel aantal stemmen.

De persoon die door jou wordt gemachtigd mag maximaal één volmacht gebruiken. Hij of zij kan dus niet voor meer dan één persoon gemachtigd zijn. De machtiging dient voorafgaand aan de vergadering volledig ingevuld en ondertekend te zijn. Voorafgaand aan de ALV zal het bestuur de volmachtigformulieren publiceren.