shadow

Notulen ALV – 16 november 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering 16-11-2019

Aanwezig:

Ronald Schilder, waarnemend voorzitter
Andre Wattel, penningmeester
Astrid vd Meiden, algemeen bestuurslid
16 DVK leden (zie intekenlijst)

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Ingekomen stukken
4. Begroting
5. Aanpassing reglementen
6. Vacature voorzitter, bestuur draagt Ronald Schilder voor als kandidaat
7. Rondvraag
8. Sluiting

1. Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Frank Bos geeft punt van kritiek over hoeveel leden van het bestuur er nu aanwezig zijn en dat er nu te weinig zijn om beslissingen te nemen tijdens deze vergadering. Ronald geeft aan dat het bestuur met drie leden gewoon mag besturen, de meeste agendapunten worden hierdoor doorgeschoven naar de volgende ALV. Michel Bor heeft aangegeven wegens privé omstandigheden te stoppen met zijn bestuursfunctie en Esmeralda heeft een toelichting van haar vertrek gegeven door middel van een brief die de aanwezigen kunnen lezen.
Door overmacht is het bestuur nu 3 koppig en de volgende vergadering zal dit worden aangevuld naar vijf personen. Bianca Mertens en Ricardo Broekhof hebben zich tijdens de ALV opgegeven als kandidaat bestuurslid, John Hermsen had zich al eerder opgegeven via de mail.
Iedereen die aanwezig is geeft toestemming om door te gaan.
Aanpassingen in het reglement , de verkiezingen van nieuwe bestuursleden en de goedkeuring van de begroting worden doorgeschoven naar de volgende ALV.
Johan Janssen geeft aan om de captains in het vervolg een mail te sturen over de ALV.
Johan heeft commentaar over de machtigingen die ter plekke ingevuld zouden zijn, dit is echter niet het geval en hier was onduidelijkheid over. Machtigingen werden alleen aan de personen gegeven die voor een ander lid van de DVK moesten stemmen.

2. Notulen vorige ALV
De fout van de bekerbetaling is geregeld dit seizoen. Vorig seizoen zat er een fout in het systeem met de betaling van de bekercompetitie.
De round robin wordt volgend seizoen eerst geëvalueerd bij de eerste divisie, waarna er besloten wordt of het in die divisie ook nog steeds gehandhaafd blijft.
Gesloten kennemerland wordt gehouden op 14 juni 2020 en de divisiekampioenschappen worden op 24 mei 2020 gehouden.

De notulen zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
Robert Thoben heeft een mail gestuurd over het incident bij sportcafe Nol.
Deze zaak is bij de tuchtcommissie in behandeling genomen en zij hebben een straf bepaald en dit is ook bij de desbetreffende personen gemeld middels een brief. De straffen worden niet op de website gepubliceerd wegens de privacywet.

4. Begroting
In 2020 loopt het contract van de printer af en zal deze weggehaald worden op kantoor.

5. Rondvraag.
Johan Janssen geeft aan dat de bankkosten beperkt moeten worden door de papieren afschriften stop te zetten, Andre Wattel gaat dit stopzetten. Dit scheelt in de kosten.
Frank geeft aan dat als er vragen zijn omtrent bestuurszaken wij hem kunnen bellen of mailen.
Arvin Singh geeft aan dat Johan Janssen de machtigingen van de vorige ALV niet meer in zijn bezit had mogen hebben aangezien hij geen bestuurslid meer is, dit in het kader van de privacywet.
Ook vraagt hij of Johan nog meer gegevens van de DVK leden in zijn bezit heeft. Johan geeft aan dat dit niet het geval is.

6. Sluiting
Ronald Schilder bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering.